Skip to main content

The Lobby at SurgiCare Day Surgery Center in Dallas.

nondiscrimination notice

NONDISCRIMINATION

Baylor Surgicare complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.
Nondiscrimination Form (English)

Español (Spanish)
Baylor Surgicare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-214-820-2581.

(Vietnamese) Tiếng Việt
Baylor Surgicare] tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-214-820-2581 (TTY: 1-214-820-2581).

(Chinese) 繁體中文
Baylor Surgicare 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障 或性別而歧視任何人。
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-214-820-2581(TTY:1-214-820-2581)。

(Korean) 한국어
Barlor Surgicare 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-214-820-2581 (TTY: 1-214-820-2581 번으로 전화해 주십시오.

(French) Français
Baylor Surgicare respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et
ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un handicap.
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-214-820-2581 (ATS : 1-214-820-2581).

(Hindi) हिंदी
Baylor Surgicare  लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकार क़ानून का पालन करता है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।
ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-214-820-2581 (TTY: 1-214-820-2581) पर कॉल करें।

(German) Deutsch
Baylor Surgicare erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-214-820-2581 (TTY: 1-214-820-2581).

(Gujarati) ગુજરાતી
Baylor Surgicare લાગુ પડતા  સમવાયી  નાગરિક અધિકાર કાયદા સાથે સુસંગત છે અને જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર,  અશક્તતા  અથવા લિંગના આધારે ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી. 
સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-214-820-2581 (TTY: 1-214-820-2581).

(Russian) Русский
Baylor Surgicare соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-210-703-1800 (телетайп: 1-214-820-2581).

(Japanese) 日本語
Baylor Surgicare は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、 年齢、障害または性別に基づく差別をいたしません。
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-214-820-2581(TTY:1-214-820-2581)まで、お電話にてご連絡ください。

(Lao) ພາສາລາວ
Baylor Surgicare ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງຂອງຣັຖບານກາງທີ່ບັງ ຄັບໃຊ້ ແລະບໍ່ຈຳແນກໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ.
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-214-820-2581 (TTY: 1-214-820-2581).

(Tagalog) Tagalog – Filipino
Sumusunod ang Baylor Surgicare sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-214-820-2581  (TTY: 1-214-820-2581).

العربية (Arabic)
يلتزم Baylor Surgicare بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس. 
ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-214-820-2581 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-214-820-2581 ).

فارسی (Farsi)
Baylor Surgicare از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-214-820-2581 (TTY: 1-214-820-2581) تماس بگیرید.

(Urdu) اُردُو
Baylor Surgicare قابلِ اطلاق وفاقی شہری حقوق کے قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور یہ کہ نسل، رنگ ، قومیت، عمر، معذوری یا جنس کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتا۔
خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 1-214-820-2581  (TTY: 1-214-820-2581).